• Privacy statement

Privacy statement

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Hero Benelux B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20000142, op de website Hero Baby: https://www.hero.nl/kindervoeding/

Ons adres: Teteringsedijk 279 4817ME Breda

Ons telefoonnummer: +31 (0)76 579 8000

Ons e-mailadres: privacy@hero.nl

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website en onze systemen te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Daarvoor nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website of als u contact heeft met Hero kan u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.

Bewaartermijn(en)
Nadat wij de gegevens hebben verwerkt voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen bewaren we de persoonsgegevens na afhandeling, voor maximaal één (1) jaar, waarna de persoonsgegevens geanonimiseerd worden.

Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of lidmaatschappen van vakverenigingen zijn bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij altijd uw toestemming. In sommige gevallen kunnen wij u om bijzondere persoonsgegevens vragen omdat dat nodig is om u van dienst te zijn en/of voor de afhandeling van uw vraag.

In het kader van een klacht of vraag kunnen wij vragen naar uw medische toestand, geboortedatum, of u zwanger bent, wanneer u uitgerekend bent, of u kinderen jonger dan twee jaar heeft en wat de geboortedatum van uw jongste kind is.

In de gevallen waarin u ons bijzondere persoonsgegevens verstrekt vragen wij voor de verwerking daarvan altijd uw toestemming. Wij zullen u er dan op wijzen dat wij de door u aan ons verstrekte bijzondere persoonsgegevens gaan verwerken en of u daar geen bezwaar tegen heeft. Die toestemming kunt u ook weer te allen tijde intrekken.

Nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze Hero Baby nieuwsbrief, en wij daarom persoonsgegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen.

Bij aanmelding op de Hero Baby nieuwsbrief vragen wij ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum, of u zwanger bent, wanneer u uitgerekend bent, of u kinderen jonger dan twee jaar heeft en wat de geboortedatum van uw jongste kind is. Deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij omdat wij u een nieuwsbrief willen sturen waarbij de inhoud aansluit bij de levensfase waarin u zich als (aanstaande) ouder bevindt.

Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij altijd uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u zelf van de nieuwsbrief af te melden. In elke nieuwsbrief en bevestigingsmail zit een link om u af te melden. Zodra u zich afmeldt trekt u ook gelijk uw toestemming in voor de verwerking van de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens.

Als u geen toestemming geeft, kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief niet versturen. Wij hanteren geen nieuwsbrieven met algemene inhoud, elke nieuwsbrief is afgestemd op de levensfase van de (aanstaande) ouder.

Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten. Wij verzamelen ook uw persoonsgegevens om een profiel op te bouwen. Dit doen wij bijvoorbeeld aan de hand van de links waarop u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of op welk moment u de nieuwsbrief leest.

De grondslag om een profiel op te bouwen is het behartigen van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang: wij kunnen u dan betere en passende content bieden.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de genoemde doelen, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw profiel verwijderd.

Contactformulier
Als u een vraag wilt stellen of om een andere reden contact met ons wenst op te nemen, dan kunt u onder meer gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om uw vraag, verzoek of commentaar af te handelen. Het gaat dan met name om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, geslacht. Na afhandeling verwijderen wij na maximaal 1 jaar uw persoonsgegevens.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het reageren op uw vraag of commentaar.

Live chat
Hero biedt op de website ook de mogelijkheid om live te chatten met onze medewerkers. Via de chat kunt u allerhande vragen stellen en opmerkingen doorgeven. Een chatgesprek kan algemeen van aard zijn, maar ook specifiek zijn waarbij ook gegevens betreffende uw persoon verwerkt worden. Indien het contact daartoe aanleiding geeft worden de gegevens ook verder verwerkt in ons klantencontactsysteem voor verdere afhandeling. Het chatgesprek wordt voor maximaal 2 maanden bewaard in de chatdienst. Daarna wordt het chatgesprek geanonimiseerd. In het klantencontactsysteem worden gegevens na afhandeling, voor maximaal één (1) jaar bewaard, waarna de persoonsgegevens geanonimiseerd worden.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het afhandelen op uw vraag of commentaar.

Whatsapp en Facebook Messenger
Hero kunt u ook via Whatsapp en Facebook Messenger bereiken. Via Whatsapp en Facebook Messenger kunnen medewerkers u makkelijk en snel van dienst zijn. U kunt via deze kanalen allerhande vragen stellen en verzoeken doen. Hierbij kunnen ook persoonsgegevens gecommuniceerd worden. Het is voor uw privacy beter om zo min mogelijk persoonsgegevens via Whatsapp of Facebook Messenger te versturen. Wilt u met ons informatie delen die van persoonlijke aard is dan kunt u dat beter telefonisch, per e-mail, of via het contactformulier doen.  

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek of het afhandelen van uw vraag of commentaar.

Telefonisch en emailcontact
U kunt ook telefonisch of per e-mail contact opnemen met Hero. Als u ons belt dan wijzen wij u er vooraf op dat wij gegevens kunnen verwerken ten behoeve van de afhandeling van uw vraag of verzoek. Daarbij kunnen wij u om persoonsgegevens vragen opdat uw vraag of verzoek adequaat afgehandeld kan worden.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek om informatie of het afhandelen van uw vraag of commentaar.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons opdracht en/of werkzaamheden uit te voeren waarbij ook uw persoonsgegevens verwerkt worden. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Hero en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om ons hosting provider en leveranciers van online systemen. Met deze online systemen kunnen wij bijvoorbeeld een nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen en afhandelen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd. Deze kunt u vinden op onze site, op de homepage onderaan de pagina.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:  

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.  
  • Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.  
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Deze privacy verklaring is het laatst bijgewerkt op: 26 juni 2019.

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, tips en weetjes.

 

Inschrijven

Top